Bile nan Cànan Albannach / Scottish Languages Bill (Gàidhlig - gairm bheachdan mionaideach)

Closes 8 Mar 2024

Opened 22 Jan 2024

Overview

Tha am Bile seo a’ toirt inbhe oifigeil don Ghàidhlig agus Scots ann an Alba, agus a’ dèanamh atharrachaidhean air an taic a gheibh a’ Ghàidhlig agus Scots ann an Alba. Tha seo a’ gabhail a-steach atharrachaidhean co-cheangailte ri foghlam Gàidhlig agus Scots.

Faigh a-mach barrachd mun Bhile

Bu toil le Comataidh Foghlaim, Cloinne agus Dhaoine Òga do bheachdan fhaighinn air a’ Bhile.

Mar a chuireas tu do bheachdan a-steach

Cuir a-steach do bheachdan mionaideach a’ cleachdadh an fhoirm tagraidh air-loidhne, ceangailte gu h-ìosal.

No, airson cunntas goirid air do bheachdan air a’ Bhile a thoirt seachad, lìon an t-suirbhidh ghoirid.

Tha sinn a’ cur fàilte air beachdan sgrìobhte ann am Beurla, Gàidhlig, Scots no cànan sam bith eile, BSL nam measg.

Thoir an aire – ged a chaidh gach oidhirp a dhèanamh gus susbaint na co-chomhairle seo eadar-theangachadh, tha beagan eileamaidean ann a dh’fhaodadh nochdadh sa Bheurla. Tha seo air adhbharan teicnigeach seach mar mhearachd eadar-theangachaidh.

Tha an gairm bheachdan a’ dùnadh air 8 Màrt 2024.

Mar a làimhsicheas sinn do bheachdan

Thèid dèiligeadh ri beachdan sam bith don Chomataidh a rèir an t-sanais prìobhaideachd againn.

Thèid tagraidhean sam bith a gheibhear sa Ghàidhlig fhoillseachadh sa Ghàidhlig, còmhla ri eadar-theangachadh Beurla.

Thèid tagraidhean sam bith a gheibhear ann an Scots fhoillseachadh anns an riochd san d’ fhuaras iad.

Thèid a h-uile tagradh a gheibhear don ghairm bheachdan nas mionaidiche a luchdachadh suas gu làrach-lìn Pàrlamaid na h-Alba.

Interests

  • ECYP