Licensing of short-term lets

Closed 29 Oct 2021

Opened 27 Sep 2021

Overview

The Scottish Government has told the Local Government, Housing and Planning Committee that it will be laying draft laws before the Scottish Parliament requiring local authorities to introduce a licensing system for short-term let accommodation.   

More information about what is proposed can be found by accessing the following link:

https://www.gov.scot/publications/short-term-lets/

Why your views matter

The Committee wants to hear your views about the suggested licensing scheme for short term lets.   The Committee is particularly keen to hear about concerns you may have about the proposals and to receive suggestions as to how these could be solved. 

How to submit your views

Please submit your views via the survey linked to below. 

We welcome written views in English, Gaelic, Scots or any other language.  

We would like to hear from you by 29 October 2021

Foir-shealladh

Tha Riaghaltas na h-Alba air innse do Chomataidh Riaghaltais Ionadail, Taigheadais agus Dealbhaidh gum bi e a’ cur dhreachd-laghan fa chomhair Pàrlamaid na h-Alba a bheir air ùghdarrasan ionadail siostam-ceadachaidh a thoirt a-steach airson àiteachan-fuirich air mhàl san ùine ghoirid.  

Gheibhear barrachd fiosrachadh mu na thathar a' moladh aig a' cheangal a leanas: 

https://www.gov.scot/publications/short-term-lets/

Tha do bheachdan cudromach

Tha a’ Chomataidh ag iarraidh na beachdan agad a chluinntinn mun sgeama ceadachaidh a thathar a’ moladh gus àiteachan-fuirich air mhàl san ùine ghoirid. Bu mhath leis a’ Chomataidh cluinntinn gu sònraichte mu cheistean a dh’fhaodadh a bhith ort mu na molaidhean agus beachdan fhaighinn air mar a ghabhadh iad seo fuasgladh. 

Mar a chuireas tu do bheachdan a-steach 

Cuir a-steach na beachdan agad tron t-suirbhidh sa cheangal gu h-ìseal.

Tha sinn a’ cur fàilte air beachdan sgrìobhte ann an Gàidhlig, sa Bheurla agus ann an Albais no ann an cànan sam bith eile.  

Bu mhath leinn cluinntinn bhuat air 29 Dàmhair 2021 air a’ char as fhaide. 

What happens next

The views you provide will be analysed and summarised by the Scottish Parliament Information Centre (SPICe).  A high-level analysis of responses will be made publicly available.

 

Interests

  • LGHP