Public Participation at the Scottish Parliament

Closed 22 Jul 2022

Opened 9 May 2022

Overview

What we’re doing

We want to make sure that the Scottish Parliament’s work involves, reflects and meets the needs of the full range of communities it represents.

We know that some people are more closely involved in our work than others. 

By being involved, we mean people sharing views in writing, online or in person, starting a petition or talking to MSPs about an issue that’s important to them.

Some people never become involved in our work.

We want to understand:

 • why that is the case
 • what we can do to make sure that the Scottish Parliament engages with everyone in a way that works for them.

How you can share your views

There are two ways you can tell us what you think.

For individuals

If you are an individual, please complete the shorter survey

This is a multiple-choice survey, with some space for any extra information you would like to share with us.

This survey is designed to be anonymous so please don’t share any personal information in the free text boxes (e.g. your name or contact details). 

We estimate it will take less than 10 minutes to complete the shorter survey.

The survey is open until 22 July 2022

For organisations

If you are responding to this survey on behalf of a community group or organisation, then please complete the more detailed consultation.

The questions are very similar to the shorter survey, but this has more space to tell us what you think.

The answers you provide will be published on our webpage with your organisation name, unless you tell us you would like to remain anonymous.

The detailed consultation is open until the 8th July 2022

What we will do first

The first stage of our work will involve asking a wide range of people and communities for their views.

We will do this through:

 • this survey and consultation
 • meeting with people and communities from across Scotland

Who do we want to hear from?

We want to hear from individuals and organisations from a wide range of communities across Scotland.

By communities, we mean not only people living in a particular area, but also other types of communities (e.g. individuals or groups with a particular interest).

We want to find out how you would prefer to share your views with the Scottish Parliament and/or raise issues which are important to you.

We want to hear from everyone. However, we would particularly welcome hearing from communities that we know are under-represented in our work at the moment.  This includes people from minority ethnic groups, people living on a low income and disabled people.

We recognise that within each community, there will be a wide range of individuals with different needs and preferences and so we will make sure we gather views in different ways to take account of that.

1. Can you tell us how you’ve been involved, if at all, in the work of the Scottish Parliament before?

2. If you have never been involved in the work of the Parliament before, can you tell us why?

3. If you have been involved in the work of the Parliament before, what was your experience like?

4. If you wanted to tell us what you thought about an issue that was important to you, how would you prefer to do that?

5. If we wanted to ask you and the people you know to share their ideas about how the Parliament could hear the views of a diverse range of people from across Scotland, what in your view would be the best way to do this?

6. What would make you more likely to speak to us about an issue?

7. Which people do you think are currently more likely to become involved in the work of the Scottish Parliament?

8. Which people do you think are currently least likely to become involved in the work of the Scottish Parliament?

9. We want to work in a way that more accessible and includes people from different communities and interest groups from across Scotland.

What is the first thing we should do to make sure we do that?

10. Thinking about your own communication needs, what support would make it easier for you to become involved in the work of the Scottish Parliament?

11. Where do you normally find out what is happening in your community?

12. Where do you normally find out about news/issues affecting the whole of Scotland?

13. If you have a problem/issue in your local community, who are you most likely to speak to about this?

1. In your experience, which group/s are currently under-represented in the work of the Scottish Parliament and why do you think this?

2. What could the Scottish Parliament do to make it easier for these groups to be involved in the Parliament’s work?  

3. Is there anything the Parliament is currently doing that you think would discourage people from these groups working with us? If so, how do we need to change?

4. What should we do to make sure that the people involved in the Parliament’s work are more diverse and reflect the wide range of communities we represent?

5. Thinking about the groups you have identified as being under-represented in our work, are you aware of any good examples of organisations working in a creative/supportive way to hear the views of these groups?  If so, can you tell us more about what this involved?

6. Are there other ways we can involve these groups in the work of the Parliament?  What are they and when should we use them?

7. We want to involve under-represented communities in designing improvements to the way that we work.  In your view, how can we best do this?

8. Which networks should we connect with to make sure we reach people in the under-represented groups you’ve highlighted?

9. To make sure that the groups you’ve identified are involved in the Parliament’s work from now on, which changes should we prioritise (do first)?

10. How will we know if we have been successful?

If you need extra help to tell us what you think

We normally ask that you send us your views online. 

However, if you require assistance to share your views, then please contact us via 0131 348 5000 or 0800 092 7500. You can also email info@parliament.scot. If you would like to speak to someone in Gaelic: 0131 348 5395 (message service only)

We can then explore alternative ways for you to tell us what you think.

Sharing your views in other languages

We welcome written views in English, Gaelic, Scots, British Sign Language or any other language.

Ceiestean Suirbhidh

Tha sinn ag iarraidh obrachadh ann an dòigh a tha nas ruigsinniche agus a ghabhas a-steach daoine à diofar choimhearsnachdan agus bhuidhnean-ùidhe bho air feadh na h-Alba.   

Tha fios againn gu bheil cuid de dhaoine nas buailtiche a bhith an sàs ann an obair Pàrlamaid na h-Alba seach daoine eile. 

Le bhith an sàs, tha sinn a’ ciallachadh daoine a’ nochdadh bheachdan ann an sgrìobhadh, air an lìon no air an làthair, a’ tòiseachadh athchuinge no a’ bruidhinn ri Buill mu cheist a tha cudromach dhaibh.

Tha sinn ag iarraidh tuigsinn:

  • carson a tha sin
  • nas urrainn dhuinn a dhèanamh gus a dhèanamh nas fhasa do dhaoine a bhith ag obair leinn air na ceistean a tha cudromach dhaibh

Tapadh leat airson an ùine a ghabhail gus an t-suirbhidh seo a lìonadh. Cuidichidh e sinn gus tuigsinn dè nì sinn gus a dhèanamh nas fhasa do dhaoine a bhith an sàs anns an obair againn.  

Ceist 1

An innis thu dhuinn ciamar a tha thu air a bhith an sàs, ma bha thu idir, ann an obair Pàrlamaid na h-Alba roimhe?  (cuir briog ri gach tè a tha buntainneach)

 • Sheall thu air làrach-lìn Pàrlamaid na h-Alba
 • Sheall thu no nochd thu beachd air seanailean nam meadhanan sòisealta (leithid Facebook, Twitter, Instagram) aig Pàrlamaid na h-Alba
 • Thadhail thu air Pàrlamaid na h-Alba thu fhèin
 • Bhruidhinn thu ri/sgrìobh thu dhan Bhall agad ann am Pàrlamaid na h-Alba
 • Bhruidhinn thu ri/sgrìobh thu thuig neach-obrach aig Pàrlamaid na h-Alba (m. e. gus turas mun Phàrlamaid no tachartas a chur air dòigh)
 • Chruthaich thu no chuir thu t’ ainm ri athchuinge gu Pàrlamaid na h-Alba
 • Ghabh thu pàirt ann an co-chomhairleachadh poblach (m. e. nochd thu do chuid bheachd air dreachd lagha)
 • Ghabh thu pàirt ann am buidheann-fòcais a chuir Pàrlamaid na h-Alba air dòigh
 • Thug thu fianais do Chomataidh aig a’ Phàrlamaid (ann an sgrìobhadh no air an làthair)
 • Thog thu gearan mu Phàrlamaid na h-Alba
 • Eile (nach can thu dè bh’ ann)
 • Chan eil mi air fios a chur gu Pàrlamaid na h-Alba riamh.

Ceist 2

Mas e ’s nach robh thu an sàs ann am Pàrlamaid na h-Alba riamh roimhe, am faod thu innse dhuinn carson ? (cuir briog ri gach tè a tha buntainneach). 

 • Chan eil fhios agam ciamar a b’ urrainn dhan Phàrlamaid mo chuideachadh (m. e. le duilgheadas san sgìre ionadail agam)
 • Chan eil ùidh agam ann a bhith a’ dèanamh ceangal ris a’ Phàrlamaid
 • Chan eil de mhisneach agam gum faodadh a’ Phàrlamaid an taic no na h-atharrachaidhean reusanta a dh’fhaodadh a bhith a dhìth orm a thabhann  
 • Tha a’ Phàrlamaid a’ cleachdadh cainnt nach tuig mi
 • Chan eil mi an dùil gun fhiach na beachdan/an t-eòlas agam a nochdadh ris a’ Phàrlamaid seach nach dèanadh e diofar
 • Chan eil misneach agam às a bhith a’ sgrìobhadh sìos mo chuid bheachdan
 • Chan eil mi math air cleachdadh choimpiutairean, no innealan digiteach eile (leithid Ipad)
 • Chan eil cothrom agam air innealan digiteach
 • ’S  fheàrr leam bruidhinn ri cuideigin as aithne dhomh mu na duilgheadasan agam
 • Tha taic agam sa choimhearsnachd ionadail agam mar-thà
 • Chan eil earbsa agam anns a’ Phàrlamaid/ann an luchd-poilitigs
 • Chan ann do mo leithid a tha a’ Phàrlamaid
 • Chan eil a’ Phàrlamaid a’ dèanamh càil san sgìre ionadail agam
 • Eile (cuir a-steach beachd) – [Teacsa saor]

Ceist 3

Ma tha thu air a bhith an sàs ann an obair na Pàrlamaid roimhe, ciamar a bha e? (cuir briog ri dìreach aon bhogsa)

 • Bha e math fhèin
 • Bha e math
 • Bha e math gu leòr
 • ’S e briseadh-dùil a bh’ ann
 • ’S e briseadh-dùil dha-rìribh a bh’ ann
 • Eile (cuir a-steach beachd) – Teacsa saor

Nach mìnich thu na h-adhbharan ris an fhreagairt agad [teacsa saor].

Dè bhiodh air na chunnaic thu a dhèanamh na b’ fheàrr? [teacsa saor]

Ceist 4

Faodaidh Pàrlamaid na h-Alba laghan a dhèanamh air raon farsaing de cheistean. Bidh sinn gu tric ag iarraidh air daoine an cuid bheachdan a nochdadh gus ar cuideachadh gus tuigsinn dè na laghan a tha ag obair gu math agus dè an fheadhainn a dh’fhaodadh obrachadh na b’ fheàrr.

Nan robh thu ag iarraidh innse dhuinn mu na bha thu a’ smaoineachadh mu cheist a bha cudromach dhut, ciamar a b’ fheàrr leat sin a dhèanamh ? (cuir briog ri gach tè a tha buntainneach)

 • Rudeigin a chur thugainn ann an sgrìobhadh (m. e. ann am post-dealain)
 • Foirm air làrach-lìn a chleachdadh
 • Bhidio goirid a chur thugainn (a’ gabhail a-steach bhidiothan ann am BSL)
 • Tighinn is bruidhinn ri Buill air an làthair
 • Meadhanan sòisealta a chleachdadh
 • Bruidhinn ri cuideigin as aithne dhut/ann am buidheann-coimhearsnachd – agus iarraidh orra beachdan a thoirt air ais às leth na buidhne
 • Suirbhidh ghoirid air an Lìon a dhèanamh
 • Suirbhidh mhionaideach (nas fhaide) air an Lìon a dhèanamh
 • Bruidhinn aghaidh ri aghaidh ri neach-obrach/neach-taice bhon Phàrlamaid
 • Pàirt a ghabhail ann am buidheann-fòcais air an Lìon
 • Pàirt a ghabhail ann am buidheann-fòcais anns a’ choimhearsnachd ionadail agad
 • Pàirt a ghabhail ann an cuairt (m. e. Buill a’ tighinn gad fhaicinn anns a’ choimhearsnachd ionadail agad)
 • Athchuinge a chur thugainn
 • Eile (nach innis thu dè an dòigh eile sam biodh tu airson do chuid bheachdan a nochdadh)

Ceist 5

Nan robh sinn airson iarraidh ort fhèin agus air na daoine as aithne dhut na beachdan aca a nochdadh air mar a dh’fhaodadh a’ Phàrlamaid beachdan raon farsaing dhaoine bho air feadh Alba a chluinntinn, dè an dòigh a b’ fheàrr na do bheachd air seo a dhèanamh?

 

 • Buidheann bheag a chur air bhonn agus iarraidh orra pàirt a ghabhail ann an caochladh choinneamhan aghaidh ri aghaidh
 • Buidheann bheag a chur air bhonn agus iarraidh orra pàirt a ghabhail ann an caochladh choinneamhan air an Lìon (m. e. tro Zoom)
 • Coinneamh aghaidh ri aghaidh aon turais a chur air dòigh ann an coimhearsnachd ionadail
 • Coinneamh aghaidh ri aghaidh aon turais air an Lìon a chur air dòigh
 • Buidheann phrìobhaideach sna meadhanan sòisealta a chruthachadh (m. e. air Facebook)
 • Suirbhidh/co-chomhairleachadh digiteach a chumail
 • Pàirt a ghabhail ann an tachartas aig a’ Phàrlamaid fhèin

Eile (nach can thu dè na gnìomhan eile a dh’fhaodamaid gabhail) – [teacsa saor]

Ceist 6 

Dè dh’fhàgadh tu na bu bhuailtiche bruidhinn rinn mu cheist? (cuir briog ri gach tè a tha buntainneach)

 • Mas e rud a th’ ann a bheir buaidh dhìreach orm fhèin agus air an teaghlach/air an luchd-ghaoil agam
 • Mas e rud a th’ ann a nì diofar anns a’ choimhearsnachd agam fhìn
 • Ma chì mi daoine eile coltach rium fhìn a’ bruidhinn ris a’ Phàrlamaid
 • Ma bha na chunnaic mi gu math/gu dona agus tha mi airson ’s gun ionnsaich daoine eile bho seo
 • Ma tha mi den bheachd gu bheil rudeigin ceàrr
 • Ma tha mi den bheachd gu bheilear a’ làimhseachadh cuid de dhaoine gu dona
 • Ma tha mi den bheachd gun adhbharaich a bhith a’ nochdadh na sgeulachdad agam/na dh’fhiosraich mi atharrachaidhean subsainteach
 • Mur eil mi an dùil gu bheilear a’ toirt cluas ri claisneachd ri mo sgeulachd/beatha
 • Ma tha na beachdan/fuasglaidhean air duilgheadas agam agus gu bheil mi ag iarraidh an nochdadh
 • Ma tha mi den bheachd gum faodadh a bhith a’ bruidhinn ann an dìomhaireachd/gun urra ri cuideigin ann an cumhachd cuideachadh gus ceist fhuasgladh
 • Ma tha mi air a h-uile rud eile fheuchainn agus nach do shoirbhich leis.

Eile/rudeigin eile (dè bhiodh ann?) -  [teacsa saor]

Ceist 7

Dè na daoine nad bheachd as buailtiche an-dràsta dol an sàs ann an obair Pàrlamaid na h-Alba (cuir briog ri gach tè a tha buntainneach): 

 • clann agus daoine òga
 • daoine aig aois obrach
 • daoine nas sine
 • daoine air a bheil ciorram corporra  
 • daoine air a bheil ciorram-ionnsachaidh
 • daoine neurodiverse (m. e. le òtasam, ADHD agus an leithid)
 • daoine a bhuineas ri mion-chinnidhean
 • daoine à coimhearsnachdan LGBTQ+
 • daoine air teachd a-steach ìseal
 • daoine le teachd a-steach cuibheasach
 • daoine le teachd a-steach àrd
 • fireannaich
 • boireannaich
 • eile (sònraich)
 • chan e gin dhiubh seo

Thoir adhbharan airson nam freagairtean agad (teacsa saor)

Ceist 8

Dè na daoine nad bheachd as lugha aig am biodh buailteachd an-dràsta dol an sàs ann an obair Pàrlamaid na h-Alba (cuir briog ri gach tè a tha buntainneach): 

 • clann agus daoine òga
 • daoine aig aois obrach
 • daoine nas sine
 • daoine air a bheil ciorram corporra  
 • daoine air a bheil ciorram-ionnsachaidh
 • daoine neurodiverse (m. e. le òtasam, ADHD agus an leithid)
 • daoine a bhuineas ri mion-chinnidhean
 • daoine à coimhearsnachdan LGBTQ+
 • daoine air teachd a-steach ìseal
 • daoine le teachd a-steach cuibheasach
 • daoine le teachd a-steach àrd
 • fireannaich
 • boireannaich
 • eile (sònraich)
 • chan eil gin dhiubh seo

Thoir adhbharan airson nam freagairtean agad (teacsa saor)

Ceist 9

Tha sinn ag iarraidh obrachadh ann an dòigh a tha nas ruigsinniche agus a ghabhas a-steach daoine à diofar choimhearsnachdan agus bhuidhnean-ùidhe bho air feadh Alba.

Dè a’ chiad rud a bu chòir dhuinn dèanamh gus a dhearbhadh gun dèan sinn sin?

Ceist 10

A’ gabhail beachd air na feumalachdan agad fhèin a thaobh conaltraidh, dè an taic a dhèanadh e na b’ fhasa dhut dol an sàs ann an obair Pàrlamaid na h-Alba (cuir briog ri gach tè a tha buntainneach)

 • BSL (Cànan-soidhnidh Bhreatainn)
 • Braille
 • Teicneòlas cuideachalach eile
 • Sgrìobhainnean/aithisgean ann an riochd a tha soirbh a leughadh
 • Aithisgean/sgrìobhainnean ann am Beurla a ghabhas tuigsinn
 • Aithisgean/sgrìobhainnean ann an riochd Gàidhlig
 • Tionndaidhean aithisgean/sgrìobhainnean ann an cànanan eile. Sònraich dè an fheadhainn - [Teacsa saor]
 • Cuideigin aig Pàrlamaid na h-Alba ris am faod mi bruidhinn/ceistean a chur

Dè eile as urrainn dhuinn a dhèanamh? (teacsa saor)

Ceist 11

Càit am bi thu a’ faighinn a-mach mar as trice mu na tha a’ tachairt anns a’ choimhearsnachd agad?

 • Na meadhanan sòisealta (leithid Facebook, Twitter, Instagram, TikTok)
 • Pàipearan-naidheachd ionadail (air an Lìon san àireamh)
 • Naidheachdan ionadail air telebhisean
 • Cuairt-litrichean/pàipearan-naidheachd Coimhearsnachd (a’ gabhail a-steach air-loidhne)
 • Caraidean/nàbaidhean
 • Ionadan-coimhearsnachd
 • Bùird-shanais (m. e. ann am bùth)
 • Leabharlannan
 • Ionadan-leigheis
 • Buidhnean coimhearsnachd
 • Cròileagan/sgoil-àraich
 • Buidhnean taice/ùidhe
 • Sgoil/colaiste
 • Buidhnean/ionadan-creideimh
 • Aig obair

Eile (sònraich càite) – [teacsa saor]

Ceist 12

Càit am bi thu a’ faighinn a-mach mar as trice mu naidheachdan/cheistean a’ bualadh air Alba gu lèir?

 • Na meadhanan sòisealta (leithid Facebook, Twitter, Instagram, TikTok)
 • Pàipearan-naidheachd ionadail (air an Lìon san àireamh)
 • Pàipearan-naidheachd ionadail
 • Naidheachdan ionadail air telebhisean
 • Telebhisean nàiseanta
 • Cuairt-litrichean/pàipearan-naidheachd Coimhearsnachd (air an Lìon san àireamh)
 • Caraidean/nàbaidhean
 • Ionadan-coimhearsnachd
 • Ionadan-leigheis
 • Buidhnean coimhearsnachd
 • Cròileagan/sgoil-àraich
 • Buidhnean taice/ùidhe
 • Sgoil/colaiste
 • Buidhnean/ionadan-creideimh
 • Aig obair

Eile (sònraich càite) – [teacsa saor]

Ceist 13

Ma bhios duilgheadas/ceist anns a’ choimhearsnachd ionadail agad, cò as coltaiche a bhruidhneadh tu ris a thaobh seo? [cuir briog ris na trì roghainnean as àirde agad]

 • Ball den teaghlach
 • Caraid
 • Buidheann air na meadhanan sòisealta
 • Buidheann-coimhearsnachd
 • Comann luchd-fuirich
 • Obraiche-taice
 • Neach-obrach sòisealta
 • Neach-tadhail Slàinte
 • Seirbheis comhairle (leithid Comhairle nan Saoranach)
 • Comhairle Ionadail
 • BSP (Ball Pàrlamaid na h-Alba)
 • BP (Ball Pàrlamaid na RA)
 • Am Poileas
 • Eile (sònraich cò tha seo) [teacsa saor]

Ceist 14

Ciamar a chuala thu mun t-suirbhidh seo? [teacsa saor]

Iarraidh sinn a-nis barrachd fiosrachaidh mu do dheidhinn fhèin a chuidicheas sinn gus a dhearbhadh gu bheil sinn a’ cluinntinn bho raon farsaing dhaoine bho air feadh Alba. Cha leig thu leas a h-uile ceist a fhreagairt agus bidh roghainn ‘’s fheàrr leam gun freagairt’ ann an-còmhnaidh.

Ceist 15

Gus am bi fios againn gu bheil sinn a’ ruigsinn air daoine bho air feadh Alba, thoir dhuinn an còd-puist agad. Mas fheàrr leat gun a’ cheist seo a fhreagairt, gluais gu C16. 

Ceist 16

A bheil thu gad mheas fhèin a bhith a’ fuireach air teachd a-steach ìseal [tha/chan eil/’s fheàrr leam gun a’ cheist a fhreagairt]

Fios gu: info@parliament.scot

Przegląd

Nasze działania

Pragniemy się upewnić, że działania Szkockiego Parlamentu angażują i odzwierciedlają, a także spełniają potrzeby wszystkich społeczności, które parlament reprezentuje.

Jesteśmy świadomi, że niektóre osoby są bardziej zaangażowane w nasze działania niż inne osoby. 

Poprzez zaangażowanie mamy na myśli dzielenie się poglądami na piśmie, online lub osobiście, zakładanie petycji i rozmowy z posłami Szkockiego Parlamentu (MSPs) o sprawach, które mają wymiar osobisty.

Część osób nigdy nie angażuje się w nasze działania.

Pragniemy się dowidzieć:

 • dlaczego
 • jak możemy sprawić, żeby Szkocki Parlament angażował każdą osobę w dogodny dla niej sposób.

 

Jak można przekazać swoje opinie

Osoby indywidualne

Jeżeli jesteś osobą indywidualną, wypełnij krótszą ankietę

Ankieta zawiera pytania wielokrotnego wyboru i wolne miejsce na informacje dodatkowe, którymi chcesz się z nami podzielić.

Ankieta jest anonimowa, dlatego prosimy o nieudzielanie swoich danych osobowych w polach do udzielania informacji własnych (np. Twoje imię i nazwisko lub dane kontaktowe). 

Wypełnienie krótszej ankiety powinno zająć około 10 minut.

Ankietę należy wypełnić do 22 lipca 2022 r.

 

Nasze działania wstępne

Na pierwszym etapie naszych działań zapytamy szeroką grupę osób i społeczności o ich poglądy.

Metody zadawania pytań:

 • ta ankieta i konsultacja
 • spotkania z osobami i społecznościami z całej Szkocji

 

 

Czyje poglądy chcemy poznać?

Pragniemy wysłuchać indywidualnych osób reprezentujących szeroki zakres społeczności z całej Szkocji.

Poprzez społeczności mamy na myśli nie tylko osoby zamieszkałe w określonym rejonie, ale również inne rodzaje społeczności (np. osoby indywidualne lub grupy osób dzielące określone zainteresowania).

Pragniemy poznać Twój preferowany sposób dzielenia się swoimi poglądami ze Szkockim Parlamentem lub zgłaszania uwag w sprawach, które są dla Ciebie ważne.

Chcemy wysłuchać każdego. Natomiast w szczególności jesteśmy zainteresowani poglądami społeczności, które zgodnie ze stanem naszej wiedzy obecnie nie są wystarczająco reprezentowane poprzez nasze działania. Dotyczy to mniejszości etnicznych, osób o niskich dochodach i osób niepełnosprawnych.

Jesteśmy świadomi, że w każdej społeczności występuje szeroki zakres osób o zróżnicowanych potrzebach i preferencjach, i z tego powodu będziemy zbierać ich poglądy różnymi sposobami.

 

Jeżeli potrzebujesz dodatkowej pomocy, aby powiedzieć nam, co myślisz

Jeżeli potrzebujesz pomocy w celu podzielenia się swoimi poglądami, wyślij e-mail na adres info@parliament.scot w dowolnym języku. Będziemy wtedy mogli rozważyć różne sposoby, w jakie możesz nam powiedzieć, co myślisz.

 

Dzielenie się swoimi poglądami w różnych językach

Prosimy o poglądy na piśmie w języku angielskim oraz w dowolnych innych językach.

Jeżeli potrzebujesz tłumaczenia ankiety na inny język, powiadom nas o tym, pisząc na adres info@parliament.scot.

جائزہ

جو کچه ہم کر رہے ہیں

ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ سکاٹش پارلیمنٹ کا کام شامل ہے، ان کی عکاسی کرتا ہے اور ان کی ضروریات کو پورا کرتا ہے جس کی وہ نمائندگی کرتی ہے۔

ہمیں معلوم ہے کہ بعض لوگ ہمارے کام میں دوسروں کے مقابلے میں زیادہ قریب سے شامل ہوتے ہیں۔ 

اس میں شامل ہونے سے، ہمارا مطلب ہے کہ لوگ تحریری طور پر، آن لائن یا بنفس نفیس اپنے خیالات شیئر کرتے ہیں، درخواست کا آغاز کرتے ہیں یا سکاٹش پارلیمنٹ کے ممبران (MSPs) سے کسی ایسے مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں جو ان کے لیے اہم ہو۔

بعض لوگ ہمارے کام میں کبھی شامل نہیں ہوتے۔

ہم سمجھنا چاہتے ہیں:

 • کہ ایسا کیوں ہے
 • ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں کہ سکاٹش پارلیمنٹ ہر ایک کے ساتھ اس طرح مشغول رہے جو ان کیلئے مفید ہو۔

 

آپ اپنے خیالات کو کس طرح شیئر کر سکتے ہیں

افراد کیلئے

اگر آپ ایک فرد ہیں، تو برائے مہربانی مختصر سروے مکمل کریں۔ 

یہ ایک ملٹیپل چوائس سروے ہے، جس میں کسی بھی اضافی معلومات کے لیے کچھ جگہ موجود ہے جو آپ ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں۔

یہ سروے گمنام ہونے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے لہذا برائے مہربانی فری ٹیکسٹ بکس میں کوئی ذاتی معلومات شیئر نہ کریں (جیسے آپ کا نام یا رابطے کی تفصیلات)۔ 

ہمارا خیال ہے کہ مختصر سروے کو مکمل کرنے میں 10 منٹ سے بھی کم وقت لگے گا۔

سروے 22 جولائی 2022 تک کھلا ہے۔

 

جو کچهہم سب سے پہلے کریں گے

ہمارے کام کے پہلے مرحلے میں لوگوں اور کمیونٹیز کی ایک وسیع حصے سے ان کے خیالات پوچھنا شامل ہوگا۔

ہم یہ کام کریں گے بذریعہ:

 • سروے اور مشاورت
 • سکاٹلیند بهر میں لوگوں اور کمبونٹیز سے ملاقات

 

ہم کس کس سے سننا چاہتے ہیں؟

ہم سکاٹ لینڈ بھر میں کمیونٹیز کی ایک وسیع حصے کے افراد سے سننا چاہتے ہیں۔

کمیونٹیز سے، ہمارا مطلب صرف ایک خاص علاقے میں رہنے والے لوگ نہیں، بلکہ دوسری قسم کی کمیونٹیز (مثلاً ایک خاص ذوق رکھنے والے افراد یا گروپ)۔

ہم یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ سکاٹش پارلیمنٹ کے ساتھ اپنے خیالات کا اشتراک اور/یا ایسے مسائل کو اٹھانا چاہتے ہیں جو آپ کے لیے اہم ہیں۔

ہم سب سے سننا چاہتے ہیں۔ تاہم، ہم خاص طور پر ان کمیونٹیز کی بات سننے کا خیرمقدم کریں گے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ اس وقت ہمارے کام میں ان کو کم نمائندگی ملی ہے۔ اس میں اقلیتی نسلی گروہوں کے لوگ، کم آمدنی والے افراد اور معذور افراد شامل ہیں۔

ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ہر کمیونٹی کے اندر، مختلف ضروریات اور ترجیحات کے حامل افراد کی ایک وسیع رینج ہو گی اور اس لیے ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہم اس کا حساب لینے کے لیے مختلف طریقوں سے آراء جمع کریں۔

 

اگر آپ کو اضافی مدد کی ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں چو کچهآپ سوچتے ہیں

اگر آپ کو اپنے خیالات شیئر کرنے کے لیے مدد کی ضرورت ہو، تو آپ کسی بھی زبان میں ای میل info@parliament.scot  کر سکتے ہیں.. اس کے بعد ہم آپ کے لیے متبادل طریقے تلاش کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہیں۔

 

دوسری زیانوں میں اپنی آراکا شیئر کرنا

ہم انگریزی یا کسی دوسری زبان میں تحریری خیالات کو خوش آمدید کہتے ہیں۔

اگر آپ سروے کو کسی دوسری زبان میں ترجمہ کروانا چاہتے ہیں، تو برائے مہربانی ہمیں info@parliament.scot کے ذریعے بتائیں۔

 

ਸੰਖੇਪ-ਜਾਣਕਾਰੀ

ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ, ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜਿਓਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। 

ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਲਿਖਤੀ, ਔਨਲਾਈਨ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ (ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀਜ਼.) ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।

ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ:

 • ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ
 • ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

 

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਸਰਵੇਖਣ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। 

ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਚੋਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵੇਖਣ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧੀਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੁਝ ਥਾਂ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ।

ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਫ਼੍ਰੀ ਟੈਕਸਟ ਵਾਲੇ ਖਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਨਾ ਕਰੋ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜਾਂ ਸੰਪਰਕ ਵੇਰਵੇ)। 

ਸਾਡਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 10 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।

ਸਰਵੇਖਣ 22 ਜੁਲਾਈ 2022 ਤੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ

 

ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ

ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ।

ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ:

 • ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਅਤੇ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ
 • ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ

 

ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ?

ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਕੌਟਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ।

ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ) ਵੀ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੌਟਿਸ਼ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘੱਟ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।  ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨਸਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ, ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅਤੇ ਅਪਾਹਜ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਇਕੱਤਰ ਕਰੀਏ।

 

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਕ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ info@parliament.scotਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫੇਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

 

ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ

ਅਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਤੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

If you require the survey to be translated into another language, please let us know via info@parliament.scot.

 

If you require the shorter survey or more detailed consultation to be translated into a another language, please let us know via info@parliament.scot as we are Happy to Translate.

What happens next

We will produce information which sets out what we have learned from the shorter survey and the more detailed consultation.   

We will share this publicly.  We will also share it with people working in the Scottish Parliament so they can understand what makes it easier/harder for people from different communities to share their views with us.

We will then think carefully about the changes that we need to make. 

Our starting point will always be what people need, not what we think they need.

We will be open to listening, learning and making changes, including where that challenges our current thinking. 

We will also innovate and experiment with new ways of working.  In all that we do, we’ll try to bring communities with us – consulting them and involving them in any changes we might make.

Interests

 • CPPP