Gaelic Language Plan / Plana Gàidhlig

Closes 3 Apr 2023

Opened 20 Feb 2023

Overview

Welcome to our Gaelic Language Plan consultation. We invite you to share your thoughts on how we intend to use and promote Gaelic over the next five years. Please watch this short video to learn more…


Fàilte dhan cho-chomhairle air a’ Phlana Ghàidhlig againn. Tha sinn ag iarraidh do chuid bheachdan air mar a tha sinn an dùil a’ Ghàidhlig a chleachdadh agus a bhrosnachadh thairis air an ath chòig bliadhna. Coimhead air a’ bhidio ghoirid seo airson barrachd fiosrachaidh... 

Share your views on the Gaelic Language Plan / Thoir dhuinn do bheachdan air a' Phlana Ghàidhlig

Please submit your views via the survey linked to below.  
Thoir dhuinn na beachdan agad tron t-suiribhidh sa cheangal gu h-iosal.

We welcome written views in English, Gaelic, Scots or any other language.  
Tha sinn a' cur fàilte ro bheachdan sgrìobhte ann an Gàidhlig, Scots, Beurla no cànan sam bith eile. 

We would like to hear from you by 23:59 on Monday 3 April 2023.
Bu toil leinn chluinntinn bhuat ro 23:59 Diluain 3 Giblean 2023.

Give us your views

Interests

  • SPICe